Nieuwsbrief 2


jg1 : Juni 1992

Tot het onzalige ei gekeerd is
Wij verzorgen ook zwarten en arabieren. Indien dit u stoort, stort dan geen geld.
De Hearing van 22 november 1992
Woorden in de kantlijn
Uit de werkgroepen
Kalender
Charta in 12 talen
Werkgroepen
De Regio´s
"Het is alsof U mensen op een etentje uitnodigt en ze elk halfuur aftast op zoek naar wapens!"
Lezersbrief
Het wordt tijd

Download

Tot het onzalige ei gekeerd is

Tom Lanoye

Volgens mensen die beweren dat ze het kunnen weten, valt Vlaanderen uiteen in drie segmenten. Eén groep van tachtig procent, en twee groepen van elk tien procent. Van die twee stemt de ene groep fanatiek voor het Vlaams Blok en zal daar nooit van af te brengen zijn. De andere tien procent zijn fanatiek tégen het Vlaams Blok en zullen daar nooit van af te brengen zijn. De tussengroep, die van tachtig procent, aarzelt, schuift en twijfelt, en is ook daar niet van af te brengen. Wat de niet-extremistische politici nu moeten doen, is proberen die middenmoot in hun richting te doen aarzelen. Daar wordt het verschil gemaakt - dat is toch de filosofie van de politieke marktanalysten.

De vraag is, of Cliarta dat ook moet doen. Ik bedoel: zich richten tot die tachtig procent. Ik vind van wel. Ik veronderstel dat iedereen binnen Cliarta dat wil. Niemand gelooft in preken voor de eigen parochie. De vraag is ecliter: hoe moet dat gebeuren? Via een door Cliarta opgezette en/of gechaperonneerde reclamespotcampagne? Als dat zou kunnen, zou dat zeer mooi zijn. Maar, alle verhoudingen in acht genomen, ik geloof niet dat Cliarta daar organisatoriscli al rijp voor is. Voor zover liet al onze bedoeling is ...

Nee, gezien onze eigen beperkingen én in het licht van het huidige tijdsgewricht - om het maar eens lyrisch te zeggen - lijkt mij de eerste en belangrijkste taak van Charta te zijn: de politici te bespelen die die tachtig procent moeten bespelen. Niet via een megacampagne, niet via lobbywerk achter de schermen, maar met open visier en op het allergrootste podium dat we, nagenoeg gratis, via de media te pakken kunnen krijgen. En simpelweg door het volgende te doen: het blijvend formuleren, op zo indringend mogelijke wijze, van de tegenstem. Opdat nooit de indruk zou worden gewekt dat iedereen het eens is met de gang van zaken.

Als een debat niet wordt geopend, moet Charta eisen dat het wordt geopend. En het eventueel zélf doen, middels het organiseren van een debat. Als racistische identiteitscontroles schering en inslag zijn geworden, moet Cliarta daartegen reageren. Met een open briefen/of met lezersbrieven in bladen. Als kranten er een gewoonte van maken racistische, pertinent leugenachtige lezersbrieven op te nemen zonder commentaar, moet Charta van zich laten horen. Hetzij door te antwoorden, hetzij door een code voor de kranten op te stellen en hen op overtredingen van die code te wijzen. Opdat nooit vanzelfsprekend zon worden wat niet kan. Opdat politici de tegenstem zouden blijven horen, en zich realiseren dat ze ook aan die kant heel wat stemmen zouden kunnen winnen of verliezen.

Opdat het ei niet langer in een onzalige stuitligging zoude verkeren.

Top

Wij verzorgen ook zwarten en arabieren. Indien dit u stoort, stort dan geen geld.

 

Artsen zonder grenzen lanceren in samenwerking met Charta 91 een actie. Hieronder volgt de "Open brief".

"Er zijn momenten in het leven, ook in het leven van een organisatie, waarop zwijgen gelijk staat met opgeven, met verraad plegen tegenover de filosofie waar we achter staan, tegenover allen die ons helpen bij de verwezenlijking van ons werk. Dat gevoel heerst vandaag bij Artsen Zonder Grenzen. We worden geconfronteerd met de opmars van uitsluitingsbewegingen, die elk onderscheid tussen mensen op een sectaire manier verwerpen.

Daar waar sommigen er liever een onduidelijke en dubbelzinnige houding op na houden, wil Artsen Zonder Grenzen er iedereen dringend aan herinneren dat elke medische handeling in de eerste plaats een zich openstellen is voor en luisteren naar de ander. Of het nu om een arts zonder grenzen in een Afrikaans dorp gaat of om medici en paramedici in België of elders, iedereen is respect en verdraagzaamheid verschuldigd aan andere godsdiensten en culturen, en dat zonder onderscheid naar politieke mening of huidskleur. Artsen Zonder Grenzen zal altijd elke vorm van uitsluiting afkeuren. Daar mag niet de minste twijfel over bestaan.

Met de hulp van alle artsen, kinesitherapeuten, tandartsen en apothekers van het land wil AZG het publiek opnieuw vertrouwd maken met deze universele houding. Door middel van het doosje kleurpotloden richt de campagne "Alle Kleuren" zich op symbolische wijze tot jonge kinderen, tot hen die de toekomst zullen maken. 5 kleurpotloden voor 5 huidskleuren bieden een gelegenheid om hen het belang bij te brengen van een open ingesteldheid tegenover de wereld, een wereld waarin elke kleur z´n plaats heeft.

U vindt deze potloden in de wachtzaal van uw arts, tandarts en kinesitherapeut of bij uw apotheker. Neem ze mee en schenk ze aan uw kinderen of aan kinderen in de buurt. Met dit kleine gebaar drukt u uw verbondenheid uit met de idee van verdraagzaamheid en openheid. De slogan hierboven herinnert u eraan hoe belangrijk het voor Artsen Zonder Grenzen is, dat u zich hierbij aansluit.

De Artsen Zonder Grenzen danken u hartelijk voor het vertrouwen dat u in hen stelt.

Top

De Hearing van 22 november 1992

Paula Burghgraeve

U heeft er vast wel al iets over gehoord. Hier volgt meer. Op de stuurgroep van 30 mei werd immers de eerste hand gelegd aan de planning van die hearing. De discussie werd gevoerd aan de hand van een voorstel van Eric Corijn. De aanwezigen waren het eens dat het niet de bedoeling is een Russell-trihunaal tegen de regering te houden. De korte werking van zowel de regering als Charta zorgen ervoor dat dit een minder geschikte formule is. Het ziet er dus naar uit dat het een soort ´hoorzitting´ of ´question time´ wordt en we dringend aan organisatie en structureren toe zijn.

Men was het erover eens dat de moderators personen moesten zijn die adequaat kunnen reageren. Wellicht doen we daarvoor een beroep op journalisten. Wat het opstellen van de vragen betreft, kunnen we al een beroep doen op onze eigen werkgroepen. Medewerking vragen aan buitenstaanders lijkt ons ook aangewezen. En tenslotte werd ook het idee geopperd een oproep te richten tot het potentiële publiek. Misschien is dit echter een te riskante onderneming. Zo´n oproep zou in september gelanceerd moeten worden en dan moeten we de respons vlug en efficiënt verwerken zodat rond de geselecteerde vragen voldoende dossierkennis kan worden opgebouwd. Dit zou wel eens teveel energie kunnen opslorpen. Daarover wordt verder gepraat tijdens de volgende vergadering van de (voor Charta leden vrij toegankelijke) stuurgroep.

Waar ook nog moet aan gewerkt worden, is de wijze waarop het geheel geregistreerd zal worden. Moet er ruimte voorzien worden voor een debat? Is er mogelijkheid tot een eenmalige repliek? Wat gebeurt er als er manifest naast de kwestie wordt geantwoord? In dit verband werd het voorstel geformuleerd om ´punten´ of een andere vorm van score te geven aan de deelnemers, zodat de waardering van hun antwoorden hen tijdens de hearing al duidelijk wordt. Ook over de duur van de hearing moet nog overleg worden gepleegd. Tenslotte werd gevraagd erover te waken dat de forumfunctie van Charta naar de burger toe niet verloren gaat. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de hele hearing niet een samenkomst van ´professionals´ wordt.

Top

Woorden in de kantlijn

Redactie

Na 8 februari hebben heel wat mensen onder u aangeboden om iets te doen samen met Charta. Door die grote respons is organisatorisch één en ander mis gelopen zodat het niet steeds duidelijk was wie wat kon en kan doen. Momenteel worden heel wat inspanningen gedaan door de coördinatoren van de werkgroepen en regionale Charta-groepen om terreinen af te bakenen, doelstellingen te formuleren en werk te verdelen zonder hiermee de zaak al te veel te versnipperen. Vandaar nog even de behoeftes op een rij. Aan u de keuze.

In de themagroepen cultuur, onderwijs, media en communicatie, financiën en stadsvernieuwing worden dossiers samengesteld die het huidige beleid en de situatie kritisch doorlichten. Op basis van die dossiers zullen de verantwoordelijke politici en decision-makers hun beleid naar het publiek moeten toelichten. Dat gebeurt dan op 22 november 92 in de vorm van een publieke Hearing. Gelieve contact op te nemen met de werkgroepen indien u interessant dossiermateriaal heeft of wanneer u zich enkele uren kan vrij maken om dossiers te doorploegen.

Minder serieus kan ook. De zomer staat voor de deur. Stands van Charta tijdens de zomerfestivals moeten bevolkt worden, podiumbevolkers worden gevraagd een Charta-boodschap over te brengen etc.

Geld, geld , geld. Zonder gaat het niet. Voor de Hearing, de Nieuwsbrief, de Zomercampagne heeft zelfs Charta geld nodig. Geef een bestendige opdracht aan uw bank of stort zoveel u wil op rekeningnummer 001-2298686-56.

Ten slotte nog dit: vergeet niet dat deze nieuwsbrief enkel bij u in de bus komt mits u een aansluitingsstrookje instuurt (laat het ons weten als er iets anders fout loopt), dat de aarzelende tachtig procent ook door u kan aangesproken worden en dat de tekst van Charta u hierbij kan helpen. Tot het onzalige tij gekeerd is.

Top

Uit de werkgroepen

 


Werkgroep burger en politiek

Piet Bulteel

Herverkavelen! Een conclusie die vertrouwd in de oren zal klinken, maar voor ons heel praktisch is. Enkele maanden actie in de werkgroepen en deelgroepen heeft ons geleerd dat schikken en herschikken best nuttig kunnen zijn.

Naarmate duidelijk werd dat Vlaanderen echt geen buitenbeentje was en er ook elders in Europa een flinke bocht naar rechts genomen werd, ging de werkgroep ´democratie en participatie van de burger´ vooral nadenken over het zijn en het wezen van de politiek. De probleemgebieden liggen voor het grijpen. Het politieke bedrijf is vertechnocratiseerd en de openbare instellingen werken niet naar behoren. De burger ontbreekt het aan maatschappelijke visie en aan kennis van de politieke realiteit. Om concrete aanbevelingen te doen is er een analyse nodig van hoe de politieke instellingen werken, van parlement tot lokale partij-afdeling.

In de werkgroep ´rechten van migranten´ werd vooral gepraat over stemrecht, onderwijs, positieve beeldvorming en identiteit. Voor stemrecht ligt het standpunt ergens tussen dat van Koninklijk Commissaris Paula D´Hondt en de 497.719-actie in. Een positieve beeldvorming moet vooral van de kant van de media komen, bij voorbeeld door migranten in te schakelen als nieuwslezer. Men denkt bovendien druk na over wetgevende initiatieven om de werkgelegenheid te bevorderen. Hoe zit het overigens met de anti-racismewet van Erdman? En met het "Centrum voor etnische gelijkheid" van D´Hondt? Allemaal punten die we binnenkort ook met de Turkse en Marokkaanse gemeenschap willen bespreken.

De vele frustraties waarmee burgers kunnen opgezadeld worden na contact met het wereldje van advocaten en magistraten zijn voer voor de werkgroep ´rechtsbedeling´. Het zijn de mensen uit het vak die het idee lanceerden van een soort "ronde van Vlaanderen", discussie-avonden met uitleg over het gerechtelijk apparaat. De knelpunten zijn bekend: de financiering van de rechtshulp, het statuut van de magistraat, het strafbeleid, de overbelasting. Er werden ook interessante ideeën naar voor gebracht over een soort opleiding in burgerschap, waarbij de rol van de staat en het belang van de democratie aan bod kunnen komen.

De scheidingslijn tussen de deelgroepen zijn al gauw gaan vervagen. Onderwijs, democratie, burgergerichte dienstverlening, ze zijn nergens van weg te denken. Een duidelijker afbakening en overleg met de andere werkgroepen zijn zeker gewenst.

Verder werd besloten een panel samen te stellen met goede debatvoerders, echte redetwisters, voor de hoorzitting van 22 november. Op onze volgende coördinatievergadering van 26 augustus bespreken we alvast een soort algemene repetitie.


Onderwijs en vorming op zoek naar gewicht

Chico Detrez

Dat onderwijsmensen het vooral in deze periode druk hebben weten we. We weten ook dat nergens zoveel wordt vergaderd als in het vormingswerk. Nochtans is vrijwel iedereen die er een beetje over nadenkt het eens over het belang van deze peilers in een maatschappij.

Onze jongste generaties op het nut en de absolute noodzaak wijzen van een democratische organisatie van een samenleving. Dat een mening uiten politiek is en daarom onmisbaar wil men enige vat hebben op de toekomst. Dat ieder die deel uitmaakt van de samenleving, ongeacht kleur of nationaliteit, zich op zijn rechten en plichten kan en moet beroepen. Onderwijs en vorming gelden hier als voorname doorgeefluiken. Nochtans is momenteel enkel onderwijs, en dan nog alleen het Antwerpse, in deze groep vertegenwoordigd. Uit één en ander menen we te kunnen afleiden dat onderwijs en vorming beter regionaal zouden werken. Dan wordt wel voorbijgegaan aan de bedoeling om alles eens bij elkaar te leggen. De werkgroep onderwijs moet in ieder geval meer gewicht krijgen. Het "beleid" moet meer aan bod komen. Het is de bedoeling een klankbord naar beleid en politiek te worden. Er is dan ook een extra inspanning nodig om de militanten uit vakbonden en andere groeperingen , kritische onderwijsdeskundigen en wetenschappers, kortom mensen die vanuit hun kennis en ervaring hieraan kunnen en willen meewerken, bij elkaar te brengen. OESO-rapporten, beleidsnota´s en beslissingen laten ons niet koud maar verplichten ons te reageren. Graag aan u de vraag wat uw wensen en verwachtingen waren en zijn wat werken rond onderwijs en vorming betreft. Een heroriëntatie of herschikking is misschien nodig. Laat het ons weten zodat we er vanaf september rekening mee kunnen houden.

Top

Kalender

 

Charta vergadert niet tijdens de zomervakantie. Neem contact op met de coördina toren voor ont brekende data.

Alle vergaderingen van Charta 91 zijn "open". Belangstellenden zijn, en blijven welkom.
De redactie vraagt de coördinatoren om nieuwe afspraken en wijzigingen in afspraken zo snel mogelijk door te geven op het nummer 091/22.39.67.

Regionale Werking

Gent - elke laatste, dinsdag van de maand algemene vergadering; werkgroep alert elke dinsdag voor de algemene vergadering. Volgende vergadering: dinsdag 23 juni om 20.00u Alert, St Lievenslaan 258, 9000 Gent. Algemene vergadering dinsdag 30 juni om 20.00u in Ven-eziana, Geldmunt, Gent.

Stuurgroep

Elke laatste zaterdag van de maand, om 10.00u in ´t Hart van Antwerpen, Wolstraat 5, Antwerpen.
Volgende vergadering: zaterdag 27 juni om 10.00u

Onderwijs

Jongeren en sensibilisering elke derde woensdag van de maand om 20.00u in AKO Pacificatiestraat 34,2000 Antwerpen.

Cultuur

Cultuurbeleid en cultuurprojecten:
maandag 29 juni om 19.00u in Elcker-lk Antwerpen, Breughelstraat 31-33. Vanaf 21.00u "cultuurklets" in ´t café van Eicker-lk.
maandag 7 september om 19.00u in Eicker-lk Antwerpen, Breughelstraat 31-33. Vanaf 21.00u "cultuurklets" in ´t café van Eicker-lk.

Media

Elke laatste zaterdag van de maand, om 14.30u in ´t Hart van Antwerpen, Wolstraat 5, Antwerpen.
Volgende vergadering: zaterdag 27 juni om 14.30u

Burger en Politiek

Coördinerende vergadering op 26 augustus om 20.00u in het Klein Raamtheater, Lange Gasthuisstraat 26, Antwerpen.

Top

Charta in 12 talen

 

De basistekst van Charta ´91 is nu ook in meerdere talen te verkrijgen. Verschillende sympathisanten hebben zich aan het vertalen gezet met een resultaat van twaalf vertalingen. Naast de nederlandstalige versie is de basistekst nu ook in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Arabisch, Turks, Zweeds en Russisch, Deens en Chinees. We wachten op de vertaling in het Esperanto. Onze meertalige dank daarvoor. Indien iemand ons nog een andere vertaling kan bezorgen, graag! Neem eerst wel even contact op met één van de onderstaande personen om dubbel werk te voorkomen.

Ge´nteresseerden kunnen de vertalingen bekomen door te bellen of te schrijven naar:

Josée Heylen, Drie Hespenstraat 3/11, 2000 Antwerpen, Tel: 03/233.61.54
Agnes Hollanders, Rodestraat 9, 2000 Antwerpen , Tel: 03/225.26.94

Top

Werkgroepen

 


Werkgroep media en communicatie

P. Bottelberghs

De werkgroep media en communicatie komt elke laatste zaterdagnamiddag van de maand bij elkaar in ´t Hart van Antwerpen. Er zijn reeds een vijftal vergaderingen geweest waarop telkens een dertigtal mensen aanwezig waren. Ondanks de soms wisselende samenstelling, is één van de grote krachten van deze werkgroep zonder twijfel dat hij bestaat uit mensen die daadwerkelijk actief zijn in de sector (journalisten, reclamejongens, programmamakers, docenten, lay-outers, copywriters enz.). Reeds op de eerste vergadering is er een consensus gegroeid rond de twee actievelden van de werkgroep: de waakhondfunctie en het uitbouwen van een nieuwe, eigen mediacultuur

Waakhondfunctie

Als er één sector Is waarin de waardenloosheid van het yuppie-dom het afgelopen decennium hoogtij heeft gevierd dan is het wel deze van de media en de communicatie.

Dit ideologisch braakland - waarin de enige nog geldende norm "scoren" was - is een zeer vruchtbare bodem gebleken voor uiterst rechts dat er bijna moeite loos in geslaagd is om het kader van het maatschappelijk debat te bepalen. Niet enkel door middel van de aangekaarte thema´s, maar zelfs door de taal waarin ze wordt gesteld. Het is in dat opzicht kenmerkend dat het bijna van zelfsprekend is geworden om het over "het migranten-probleem" te hebben - zoals anderen eertijds de Joden een "probleem" vonden - in plaats van over het racisme.

Voor de werkgroep vormt het doorbreken van deze hegemonie van uiterst rechts de absolute prioriteit en is het van fundamenteel belang om het initiatief van de maatschappelijke discussie terug in handen te krijgen. Vandaar de idee om in de eerste plaats op te treden als een soort waakhond die er nauwlettend op toeziet dat de gren zen van het democratisch fatsoen en van de verdraagzaamheid niet geschon den worden, en dit op alle terreinen van de massacommunicatie.

Het is de bedoeling om op termijn - op grond van een uitgebreide discussie en op basis van tal van nu reeds bestaande deontologische codes (BBC - Neder landse journalisten - Koninklijk Com missariaat -...) - in samenspraak met de beroepsverenigingen en met de vakbon den - te komen tot een "Deontologisch Charter (Charta?) voor een democratisch gebruik van de media." Een deontologische code die we zeer ruim willen verspreiden, en over wiens toepassing we willen waken. Zowel binnen als buiten de werkgroep wordt er momenteel hard gewerkt aan hef opstellen van die code.

Nieuwe media-cultuur

Daarnaast legt de werkgroep de klemtoon op de uitbouw van een nieuwe media-cultuur. Tegen de heersende waardenloosheid waarbinnen enkel cijfers tellen, die van het geld en die van de kijkers. Voor een mediacultuur die terug zou steunen op ethische en esthetische waarden. Het spreekt vanzelf dat daarbij in de eerste plaats gepraat en gedacht werd over de media-strategieën van Charta zelf en dat gezien de nakende zomer-campagnevan Charta het zwaartepunt van de voorbije discussie vooral op de eigen praktijk lag. Zo werkt een deel van de werkgroep momenteel aan de concrete uitbouw van de zomercampagne van Charta.

Kortom, de werkgroep "werkt", en wie zijn of haar steentje wil bijdragen is van "harte" welkom in ´t Hart van Antwerpen.


Werkgroep kultuur

Kultuurbeleid in de kijker

Op de vergadering van 18 mei 1992 van de kultuurwerkgroep werd beslist om het cultuurbeleid eens van naderbij te onderzoeken. Welke nieuwe beleidsrichtlijnen er werden genomen, nieuwe decreten, beleidsadviezen, regionale initiatieven enz. Aan de lezer nu de vraag om alles wat in kranten of andere publicaties hieromtrent verschijnt door te sturen naar onderstaand adres. Op 7 september zal al de verzamelde informatie worden besproken.

Hilde Vandooren, Toekomststraat 54, 3740 Bilzen.

Kultuurcafé

Vanaf september zal er elke eerste maandag van de maand in "cultuurcafé" gekletst worden tussen pot en pint. Iedereen welkom. Adres: EIcker-Ik Antwerpen, Breughelstraat 31-33.

Top

De Regio´s

 

De "Lichte Chaos" die enige maanden geleden heerste in de regionale werkgroepen van Charta maakt stilaan plaats voor meer profiel. Elke groep legt zijn klemtonen. Hier volgen slechts enkele voorbeelden van wat er in de regio´s omgaat. Het is immers niet onze bedoeling om alle vergaderingen in detail te verslaan.


JEUGD DOELGROEP VOOR CHARTA REGIONAAL

Wie regelmatig een vergadering van Charta bezoekt zal het niet ontgaan. Jongeren zijn zelden aanwezig of vertegenwoordigd. Allicht heeft dit te maken met de structuur en de werking van Charta zelf. Jongeren houden niet van uren vergaderen. Meestal gebeurt dat dan door een vertegenwoordiging van één of andere beweging. Individuele aansluiting en inzet zijn minder evident. Bewijs hiervoor zijn de Hand in Hand vergaderingen waar de stoeltjes voor de jeugdbewegingenvertegenwoordigers wél bezet zijn. Zowel Merelbeke, Sint-Niklaas als Lokeren hebben al een en ander bereikt door een extra-inspanning te doen naar de jeugd toe. Mensen als Chico Detrez (werkgroep onderwijs, sensibilisering jongeren) en Ilse Daems (03/237.01.09) willen hierop doorwerken. Men mag immers niet vergeten dat vele jongeren niet in organisaties zitten. Dat geldt des te meer voor kinderen van migranten. Op de zomerfestivals moeten al die inspanningen samengelegd worden. In Gent is er in ieder geval al een groep jongeren bereid om tijdens de feesten "opvallend" Charta publiek te maken.


Eerste Charta-Boeket gaat naar Walter Zinzen

Walter Zinzen en zijn ploeg krijgen a/s eerste een tuil met witte bloemen in naam van Charta voorde reportage die zij maakten voor Panorama over migranten. Panorama 7 mei over migranten is een waardevol document in de strijd naar een andere beeldvorming. Het initiatief komt van de Gentse groep Alert. Die Charta-groep wil "alert" reageren op diverse democratische, maatschappelijke en socio-culturele gebeurtenissen. Dit kan met Iezersbrieven, blitzakties en een perio dieke uitreiking van een prijs om zo op een positieve en constructieve wijze bij te dragen tot een nieuw politiek en multicultureel klimaat. De video "Panorama 7 mei over migranten" is te verkrijgen bij VAR, Tollaan 107 B/3,1932 St-Stevens-Woluwe voor de prijs van 5000 fr. voor non-profit-organisaties.


STUDENTEN TEGEN RACISME NU OOK VOOR DEMOCRATIE

Op dertig april stelden studenten van de RUG hun werkgroepen voor in de Blandijn. Een ge´nteresseerd publiek - niet alleen uniefbevolking - kwam er luisteren naar Jaap Kruythof, Paula Burghgraeve, Phara deAguire (Koninklijk Commissariaat voor Migranten) Mario Boulez (student, Charta Gent) en Erçan Cesmeli (Turkse Studentenvereniging Gent).

Met deze informatieavond werden verscheidene stappen tegelijk gezet. Een eerste stap van Studenten Tegen Racisme naar Charta 91, een stap van universiteit naar regionale werking, en van Gentse studenten en Gentenaars naarTurkse studenten. Dat hiermee traditionele barrières werden doorbroken maakte Ercan Cesmeli nogmaals duidelijk door zichzelf onmiddellijk buiten Charta te stellen en andere toenaderingspogingen, naast die van Charta, onder meer ook die van Paula D´Hondt af te wijzen. De frustraties zijn blijkbaar even groot als de behoeften.


Antwoorden op racistische en anti-democratische lexersbrieven

Tine Van der Eecken

Het aanvankelijke idee in de Antwerpse Chartagroep om een chartismus op te stellen is inmiddels geëvolueerd. In de werkgroepen Burger en Politiek, Media en Onderwijs en Vorming buigt men zich eveneens over argumenten en strategieën tegen vooroordelen, racisme en anti-democratische praktijken. Een alternatief is door middel van duidelijke lezersbrieven, pamfletten, schotschriften, libellen, paskwillen te reageren op Blok- propaganda en andere platte vooroordelen.

Top

"Het is alsof U mensen op een etentje uitnodigt en ze elk halfuur aftast op zoek naar wapens!"

Stephen Bouquin

Charta ´91 - Brussel lanceerde enkele weken geleden een open-brief-actie gericht aan L Tobback, minister van Binnenlandse- en Vreemdelingenzaken. Aanleiding van de actie zijn de veelvuldige en racistische identiteitscontroles die zo stilaan tot het stadsbeeld van Brussel behoren.

In haar open brief stelden we dat het niet alleen "gaaf om a//e ´migranten´- in de Europawijk rond Schuman wordt nauwelijks gecontroleerd - maar vooral om jongeren van zichtbaar vreemde afkomst, die daarenboven meestal niet eens migrant zijn. Dergelijke politiek heeft gevaarlijke racistische kanten, te vergelijken met de apartheids-pasjescontrole: U kan inderdaad niet ontkennen dat een klein deel van de bevolking alleen op basis van haar uiterlijke kenmerken systematisch als potentiële wetsovertreders wordt gecontroleerd. (...) U zult begrijpen dat dergelijk systematisch wantrouwen door die jongeren moeilijk als een uitnodiging tot integratie kan worden ervaren. Het is alsof U mensen op een etentje uitnodigt en ze elk halfuur aftast op zoek naar wapens. Deze repressieve preventie draagt dus zeker niet bij tot het veel besproken andere klimaat nodig om de soms dreigende spanning in de grootstad te verminderen. "Tevens werd er gewezen op het feit dat dergelijk stigmatiserende controles rechtstreeks "bijdragen tot het vergroten van andere vormen van wetsovertreding zoals het racisme. Meestal gebeurt dit zeer opvallend zodat telkens ook de indruk wordt gewekt van een overtreding. Dat versterkt op systematische wijze de vooroordelen bij een deel van de bevolking, waarvan uiterst rechtse groepen dankbaar gebruik maken. Hef ´racismeprobleem´ is veel dreigender voor de samenleving dan het zogenaamde ´migrantenprobleem´ aldus nog onze kritiek.

Daarenboven wordt Louis Tobback gevraagd te garanderen dat "indien men een ´law & order´politiek uitvoert zulke politiek op zijn minst op strikt wettelijke wijze wordt uitgevoerd. Het is bekend dat de pasjescontroles in Brussel, zowel vooraf in de combi´s, als tijdens de controles, dikwijls op onbehouwen en onwettelijke wijze gebeuren. Het gebruik van woorden als ´makak´ en ´bougnoul´, als het over mensen gaat, is ook voor politiemensen onwettelijk. De rechtvaardiging van de systematische controle van vreemde jongeren begrijpen sommige politiemensen of rijkswachters in het Brusselse ook als een rechtvaardiging voor hun racistische opvattingen, taalgebruik en gedrag"

Tenslotte wordt in de Open Brief gevraagd de nodige maatregelen te nemen "opdat binnen elk korps de wet tegen het racisme strikt en onverbiddelijk, naar de geest en naar de letter, zou worden toegepast en infiltratie door uiterst-rechtse groepen wordt tegengegaan . De Open Brief werd voorgesteld tijdens een persconferentie naar aanleiding van de incidenten en rijkswachtbrutaliteiten in St Joost. Meer dan 250 burgers ondertekenden de Open Brief o.m. tijdens het festival ´Brussels gekleurd´ waaronder: Karel Anthierens (journalist), Hayriye Balci (la Voix des Femmes), Paul Beukenhout (Paleis vzw), BRAX/MRAX, Dolf Cauwelier (Agalev), Piet Coessens (directeur Vereniging voor Tentoonstellingen, Paleis voor Schone Kunsten), Eric Corijn (Charta ´91, VUB), Hugo de Greef (Kaaitheater), Josse De Pauw (acteur), Lydia De Pauw-Deveen (VUB), Bernard Desmet (Masereelfonds), Leen D´Hondt (Agalev), Guido Fredrix (´Koloriek´), Cecile Harnie (Agalev), Leon Liebman (magistraat), Angèle Manteau, Marie Nagy (Ecolo), Georges Spriet (Vrede), Els Witte (VUB, BRTN), ...

Top

Lezersbrief

Naam en adres bij de redactie bekend.

Ik weet dat blanken mooier zijn dan kleurlingen en vreemdelingen meer stelen dan Belgen, maar toch, als het je kouwe kleren raakt moet je het kwijt. Laat me even vertellen. Telkens mijn Portugese vriendin uit Lissabon komt overgevlogen huren we een wagen om samen een stukje België te ontdekken of herontdekken. Ik reserveer dan meestal een voertuig enkele dagen voordien bij het verhuurbureau dat op dat moment het beste aanbod heeft.

Voorbije week, toen ze opnieuw op bezoekwas, had ik bij AUTOLUX/ LUXAUTO gereserveerd. Vrijdagnamiddag gingen we naar AUTOLUX/LUXAUTO om de gereserveerde wagen op te pikken.

Op het bureel vroeg de bediende de nodige dokumenten, maar van zodra de man hoorde dat mijn vrienin engels praatte richtte hij zich meteen tot mij en zei dat de firma AUTOLUX/LUXAUTO enkel wagens verhuurt aan Belgen. Ik overhandigde de man mijn identiteitskaart en mijn vriendin gaf hem haar rijbewijs. Alsof ik blijkbaar iets niet begrepen had stond de man op en zei op iets luidere toon: "Enkel Belgische papieren! AUTOLUX verhuurt niet aan vreemdelingen. Die hebben hier al genoeg auto´s gestolen".

Verbouwereerd ging ik ook rechtop staan en antwoordde de bediende dat mijn vriendin, net als hij, staatsburger van de Europese Gemeenschap is met een paspoort dat even geldig is als het zijne, dat ze zou betalen met een Visakaart en dat hij als waarborg voor eventuele diefstal haar vliegtuigticket en een fotokopie van mijn identiteitskaart kon krijgen.

Nog voor ik mijn zin kon afmaken gooide de man mijn identiteitskaart op tafel en vroeg ons om het bureel te verlaten.

Terug op straat voelde ik me beschaamd om Belg te zijn en kon ik zeer diep voelen door welke hel kleurlingen - mijn vriendin is blanke - soms moeten in dit beschaafde landje.

Ik besliste pas om deze brief te schrijven toen ik in de toeristische brochure van de Stad Gent onder de rubriek "Useful Information", in vier talen "Autoverhuur" de firma AUTOLUX, met adres en telefoonnummer, vermeld zag staan.

Top

Het wordt tijd

Eddy van Vliet

Het wordt tijd dat wij orde op zaken stellen.
De woede verzamelen. Een republiek voorspellen.
Een vlag ontwerpen naar Jackson Pollocks model.

Het wordt tijd dat wij de vette gans
van de zakelijkheid villen en samen met haar,
de boswachters die hout en wild ruilen voor goud.

Het wordt tijd dat wij verloochenen wat aangeslibd is
en kiezen ons niet langer verlamt. Dat een vuist
de littekens in de handpalm vervangt.

Het wordt lijd dal wij prikkeldraad om ons heen zetten en
met rode letters op groen vlak verkondigen: Ontoegankelijk.
Herstel van landschap. Een decennium is voorbij.

Top