Nieuwsbrief 3


jg1 : September 1992

Het Tij Keren
De hoorzitting voorbereiden
Gaat Charta aan vlijt ten onder ?
Kalender
Uit de werkgroepen
Bloknootjes
70 voorstellen VLAAMS BLOK
Sarajevo als eindstreep
Bange blankeman

Download

Het Tij Keren

Eric Corijn

7 miljoen kiezers . Dat moet je verdienen. Elke dag.

Zou het kunnen dat de schok van 24 november 1991 is uitgedeind? Dat de zaken zijn teruggekeerd naar "business as usual" voor de beleidsmensen en naar de onmachtige onverschilligheid van de massa? Dat epidemisch geheugenverlies en politieke blindheid weer hebben toegeslagen?

Het regeerbeleid lijkt zich toe te leggen op nieuwe bezuinigingen, zonder dat de inspanningen van de bevolking meer zullen doen dan hoge interesten vergoeden aan de beleggers. Het verdrag van Maastricht levert het alibi, maar wordt zelf nauwelijks onderwerp van enige demokratische diskussie. Nochtans heeft de ontslagnemende regering Martens, niet gehinderd door enige politieke controle, daar gekozen voor een sterk monetaristisch en deflatoir Europees beleid. En van ´het kontrakt met de burger´ heeft Dehaene alleen een sterk repressief en veiligheidsgericht programma overgehouden. Van een krachtige vernieuwing van de demokratie is er geen spoor.

En dat terwijl ´Het Signaal´ steeds krachtiger wordt. In de Balkan behoort de ´etnische zuivering´ opnieuw tot de officiële politiek: systematische moord en kampen zijn er de strijdmiddelen. In Rostock belegeren Neo-Nazis een vluchtelingenhome tot de bewoners ervan worden weggebracht. In Vlaanderen plagieert (afschrijven zonder bronvermelding) Filip De Winter zonder blozen Le Pen en Hitler om zijn migrantenprobleem ´op te lossen´. Tegen dat alles schijnt het politieke systeem geen verweer te hebben.

Dat is wat we bedoelden toen we op 8 februari bij de start van Charta 97 hebben onderstreept dat de winst van uiterst rechts in de eerste plaats een symptoom is van dieper liggende maatschappelijke krisissen. Daarom stelt Charta 91 een verweer daartegen voor op drie vlakken: een grondige diskussie in duidelijke politieke termen, een strategische en volgehouden inzet en de uitbouw van een onafhankelijk netwerk van individuele burgers. In dat licht hebben we bij de lancering al aangekondigd dat we één jaar na zwarte zondag een hoorzitting zouden organiseren.

Die heeft plaats op zondag 22 november 1992 (opschrijven in je agenda!) in de grote Aula van de VUB te Brussel. Het is geen ´tribunaal´, waar met de opgestoken vinger schuldigen worden berecht. Het moet wel een spreekbuis van de burgermaatschappij worden, waar vanuit een goede dossierkennis de voor de hand liggende problemen worden aangeduid en vooral uiting wordt gegeven aan een zeker ongeduld in relatie tot de ernst van ´24 november´. Politieke prioriteiten moeten ook bepaald worden door de graad van verontwaardiging over bepaalde toestanden. De kloof burger - politiek heeft vooral te maken met een zekere onaangepastheid van de politiek en vooral met een te cynische houding van het machtsapparaat.

Op 22 november zullen vele bekwame mensen, vele goede vragen stellen. De aanwezige beleidsvoerders worden gevraagd dat gesprek daadwerkelijk aan te gaan. In vijf zittingen zullen verschillende ´dossiers´ worden aangepakt.

Vragen zullen worden voorbereid door de Charta-werkgroepen, maar ook verscheidene andere ´expertenpanels´ zullen worden gevraagd. En last hut not least wordt vanaf vandaag een oproep gelanceerd naar de bevolking toe om vragen en stellingen op te sturen en deel te nemen aan de voorbereiding van de hoorzittingen.

Aan de andere kant hopen we dat de beleidsmensen bereid zullen zijn dit gesprek aan te gaan. Ruim 40 mensen werden uitgenodigd zitting Ie hebben in de vijf panels. Ministers van de nationale en van de Vlaamse regering, maar ook fraktieleiders en de voorzitter van de kamer van volksvertegenwoordigers. Niet alleen politici, maar ook vertegenwoordigers van het gerecht, van de administratie en van de rijkswacht zijn gevraagd. En daarnaast werden ook beleidsmensen uit de ekonomische en financiële wereld, uit de vakbonden, uit de kerk en uit de media uitgenodigd.

We hopen met dit initiatief een nieuwe vorm van politiek gesprek in te luiden. De politieke wereld, breder zelfs, alle beleidsmensen moeten uit hun eigen wereldje treden. Interpellaties komen niet alleen van kollega´s parlementsleden, vragen komen niet alleen van professionele wetstraat journalisten: op 22 november kunnen burgers rechstreeks problemen aanbrengen. Aktieve burgers, voorbereide burgers. Want ook voor die kant wordt het anders. Het gaat hier niet om een vraag of een opwerping na de politieke inleiding van de mandataris op een partijvergadering of een politiek debat. Het is immers de bedoeling dat de vragen steunen op voorbereidende diskussie en inzicht.

Een jaar na de verkiezingen een gesprek tussen de burger en de politici over de kloof en het signaal. Moet kunnen, toch?

Top

De hoorzitting voorbereiden

 

Een programmakommissie, samengesteld met afgevaardigden uit de Themagroepen, zorgt voor de inhoudelijke voorbereiding en de centrale regie. Deze overleggroep heeft er al twee vergaderingen opzitten. Vanuit onze regionale groep in Brussel -wordt gewerkt aan een organisaliekommissie, die te gepasten tijde natuurlijk hulp vanuit alle streken nodig heeft.

Voor Charta wordt de gehele voorbereiding verder gevolgd door de maandelijkse stuurgroep (elke laatste zaterdag van de maand om 10 uur) en een wekelijks sekretariaat .

Hel avondprogramma komt in handen van een werkgroep kultuur en een perskommissie zorgt voor de kontakten met de pers en de animatie via de media.

Brieven met een uitnodiging tol medewerking zijn verstuurd naar alle Charta-leden, naar uitgenodigde panelleden en naar potentiële standhouders. Er werden eerste gesprekken gevoerd met radio en televisie. Vanaf nu wordt de oproep gelanceerd voor vragen vanuit het publiek en wordt er in de regionale groepen gewerkt aan de voorbereiding van de hoorzitting. Alle temagroepen koncentreren zich op de voorbereiding van vragen en dossiers. In oktober kunnen een aantal van die tema´s al worden voorgelegd aan algemene vergaderingen of konferenties van de temagroepcn.

Vanaf nu wordt deze hoorzitting een centrale doelstelling in onze werking. H´et welslagen ervan ligt voor een groot deel in uw handen. Heeft u specifieke of uitgebreide kennis in verband met een van de vier genoemde lema´s, of wil u op een andere teoretische of praktische wijze uw medewerking aan dit opzet verlenen, aarzel dan niet en neem kontakt met ons op (ook indien u geen CHARTA-lid hebt, maar wel wil helpen). Uw deelname aan de voorbereiding en aan de zitting zelf, is van het allergrootste belang.


Het Tij Keren

7 miljoen kiezers. Dat moet je verdienen. Elke dag.

Wanneer: 22 november 1992

Waar: Auditoria Q van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel

Wat:

4 -16 uur: vier parallelle sessies rond volgende tema´s
 a. De burger en de staat
 b. De burger en het geld
 c. Kwaliteit van leven en samenleven
 d. Onze kultuur en beschaving
17 -19 uur: een centrale hoorzitting rond het tema: Het tij keren
vanaf 20 uur een kulturele manifestatie onder het motto: Leve het laweit
voortdurend: een Forum met stands en artistieke produkten


Werden tot nu toe uitgenodigd:

De ministers Dehaene, Claes, Wathelet, Maystadt, Tobback, Willockx, Smet, Offeciers, Derycke, Van den Brande, De Batselier, Weckx, Van den Bossche, Demeester, Detiège, Piqué.
Kamervoorzitter Notomb.
Fraktievoorzitters Van Hecke, Colla., Vogels, De Croo, Van Rossem
Europees Commissaris Van Miert
Kardinaal Danneels
Koninklijk Commissaris Dhondt
Voorzitters van BRTN en VTM Witte en Neels
Vertegenwoordigers van VBO, Banken, Vakbonden en Ziekenfondsen
Vertegenwoordigers van de administratie, de magistratuur, het parket, de rijkswacht

Top

Gaat Charta aan vlijt ten onder ?

Groetjes van ´het sekretariaat´

Raar volkje, die Chartanen. Ze spreken je aan, vragen hoe het zit met Charta, zolang niets meer gehoord, een stille dood gestorven soms ? Wat houdt je tegen om mee te komen doen ? Werk genoeg, en de Nieuwsbrief bulkt van de kontaktadressen. Nogmaals (tot in den treure) : alle vergaderingen zijn open. Meer aktie ? Stel dan iets voor, op een ... vergadering.


Werk in uitvoering

Tientallen mensen hebben de voorbije twee maanden op allerlei manifestaties (Klinkende Munt, Gentse Feesten, Lokerse Feesten ...) informatiestandjes georganiseerd en bevolkt zodat een ruim publiek in aanraking kwam met het netwerk. Verder werd centraal wat orde in de chaos geschapen, de gegevens in de komputer hanteerbaarder gemaakt, allerlei losse eindjes aaneen geknoopt, de f´nancies bekeken. We hebben een benedenhuis gehuurd als sekretariaatsruimte. Nuttige gegevens volgen onderaan. Zodra de boel een beetje op orde is, kan je er ook terecht voor affiches, T-shirts, e.d. Als je zin hebt om te helpen bij het opknappen van de ruimte, als je nuttige meubelen kunt bezorgen (zoals een hyperventileermachine), bel of fax dan even.


Besluitvorming

De belangrijke beslissingen worden genomen binnen de stuurgroep die maandelijks vergadert. De praktische uitvoering is in handen van een kern die in de wandeling ´het sekretariaat´ wordt genoemd. Hier wordt de informatie gecentraliseerd en verspreid, kontakten met de pers voorbereid, de promotie gekoordineerd, het adressenbestand en de financiën beheerd. Ook het praktische werk voor de hoorzitting van 22 november gebeurt hier. We willen er nogmaals op wijzen dat de bijeenkomsten van stuurgroep zowel als sekretariaat een ´open´ karakter hebben. Deelnemers aan Charta die op een wat intensievere manier willen meedraaien zijn welkom. Een vzw is in oprichting : dit moet een aantal voordelen opleveren, zoals de mogelijkheid om een vrijgestelde aan te vragen, en ook wat veiligheden.


Hoe zit het met de centen ?

Behoorlijk wat geld werd gestopt in de aanmaak van T-shirts, maar de zomerverkoop verliep minder vlot dan voorzien. Deze inkomstenbron volstaat dus niet. De aktiviteiten komen weer op gang na de kalme zomermaanden, de voorbereiding voor de hoorzitting is volop gaande. Ook dat kost geld. Vanaf september dient ook geld gevonden te worden voor de huur van de sekretariaatsruimte en de infrastruktuur´ (zoals het funktioneren van de hyperventileermachine). Steeds meer mensen ondertekenen de basistekst en ontvangen gratis de Nieuwsbrief. Enfin, je hebt het signaal reeds begrepen : er is een kloof tussen inkomsten en uitgaven ontstaan. Na 8 februari ontvingen we vele eenmalige giften en een 140-tal mensen hebben een permanente opdracht aan hun bank gegeven. Deze financieringsvorm is voor ons van groot belang, omdat hij ons toelaat een budget op te stellen. Daarom doen we een beroep op ieders medeverantwoordelijkheidsgevoel (juist : 31 letters) : enkele honderden mensen die maandelijks honderd frank storten, doen het zonnetje weer schijnen in huize CHARTA.

Nog iets : we kunnen geen fiskaal attest afleveren. Na de oprichting van de vzw kan eventueel de procedure gestart worden om hiervoor in aanmerking te komen. En draagt uw lief/zoon/dochter/ hyperventileermachine al een T-shirt ´i

Vanaf 1 september 1992 is ons (nieuw) SEKRETARIAAT gevestigd in de TRANSVAALSTRAAT 8 2600 BERCHEM (Vlakbij het station van Berchem waar bijna alle treinen richting Antwerpen stoppen. Makkelijk bereikbaar met trams 8 en 11 en bus 9.) TEL. 03 / 230 69 13 (met antwoordapparaat) FAX 03 / 21 8 56 96 U kunt op elk moment een boodschap achterlaten. Voorlopig is er permanentie op maandag- en donderdag avond van 20 u tot 22 u.

Top

Kalender

 

Alle vergaderingen van CHARTA ´91 zijn ´open´. Belangstellenden zijn en blijven welkom. Wij richten ons hierbij o.m. tot de vete enthousiaste ondertekenaars van de basistekst, die tot nu toe nog niet echt in aktie zijn gekomen. Om een bekende Vlaming en CHARTA-lid te plagiëren : Doen ! Vindt u in deze Nieuwsbrief niet de informatie waarop u wachtte, neem dan kontakt op met de coördinatoren van de respectieve regionale- en temagroepen, of met ons secretariaat.


Stuurgroep Charta 91

Elke laatste zaterdag van de maand, om 10u
Volgende vergadering :
zaterdag 26 september om lOu in het secretariaat - Transvaalstraat 8 Berchem


Regionale werking

ANTWERPEN

elke tweede dinsdag van de maand.
Volgende vergaderingen : 13/10, 10/11 in ´De Vagant´ (kelder-café op de hoek van de Reyndersstraat en de Pelgrimstraat - A´pen)

BRUSSEL

woensdag 30 september - Oude Markten - Brussel - 19.30u
woensdag 29 oktober - Oude Markten - Brussel - 19.30u

GENT

algemene vergadering woensdag 7 oktober in het Sabbattini Teater om 20u

SINT-NIKLAAS

elke eerste zaterdag van de maand -stadsbiblioteek (eerste verdieping) om 1Ou


TemaGroepen

KULTUUR

kultuurbeleid en -projekten : elke eerste maandag van de maand in ´EIcker-ik´ Antwerpen, Breughelstraat 31-33 van 19u tot 21 u.
Vanaf 21u, informele ´kultuurklets´ in ´t café van ´EIcker-ik´.

MEDIA

elke laatste zaterdag van de maand, om 14.30u in ´´t Hart van Antwerpen´, Wolstraat 5, Antwerpen.

ONDERWIJS

Jongeren en sensibilisering : elke derde woensdag van de maand om 20u in AKO, Pacificatiestraat 34, 2000 Antwerpen

BURGER EN POLITIEK

globale vergadering op 16 september in EIcker-ik om 20u.

Mededeling

De temagroep "Media en communicatie" zoekt voorbeelden van "tendentieuze" berichtgeving over vreemdelingen en migranten, artikels uit kranten en tijdschriften waarin de auteur duidelijk een loopje neemt met zijn deontologische code of waarin (grove) suggesties worden gemaakt. De bedoeling is een corpus -"zwartboek"- samen te stellen dat ter diskussie kan voorgelegd worden aan mensen uit het media-bedrijf.
Kopieën van deze artikels zijn welkom op het volgende adres:
V.U.B. Sectie Communicatiewetenschappen t.a.v. Bernadette Vriamont, Pleinlaan 2 1050 Brussel

Top

Uit de werkgroepen

 


Tussentijds nieuws over de werkgroep BURGER-POLITIEK

Op 26 augustus kwamen de drie werkgroepen ´Biurger-Politiek´ samen in het Klein Raamtheater te Antwerpen. De laatste afspraken werden gemaakt in funktie van de hoorzitting van 22 november. Zo worden er globaal vier tema´s weerhouden waarover er vragen zullen gesteld worden : de kloof ´burger-politiek´, de mensenrechten, de sociale realiteit na de zoveelste besparingsronde en de rechtsbedeling. Dat laatste zou zich hoofdzakelijk toespitsen op het strafrecht en de ongelijke rechtsbedeling. In totaal zijn er al een twaalftal dossiers naar voor geschoven. Centraal staat het funktioneren van de democratie. In het licht daarvan werd immers opgemerkt dat het dossier ´staatshervorming´ nog niet aan bod was gekomen. Het spreekt vanzelf dat dit dossier de achtergrond zal vormen van elk politiek debat. Ook werd aandacht gevraagd voor het dossier ´legerdienst´ en voor de tematiek van de gelijke vertegenwoordiging van man en vrouw. De volgende vergadering gaat door op 16 september om 20u in Elcker-Ik te Antwerpen, Het enige agendapunt is het verder uitwerken van de dossiers. Voorlopig werden de taken als volgt verdeeld : Paul Pattaer stelt de dossiers samen over ´Belangenvermenging en ongeloofwaardigheid van de politiek´, ´Rol van de partijen´ en ´Nieuwe organen en instellingen voor directe zeggenschap, kontrole en participatie van de burger´. Eric Gryp verzamelt informatie over de racismewet, het 70-punten programma en het stemrecht voor migranten. Aan L. Van Geyt werd gevraagd het dossier rond de bende- en Gladio-commissie samen te stellen. De werkgroep ´Rechtsbedeling´ werd verzocht een konkreet dossier op te stellen i.v.m. het strafrecht. Piet Bulteel inventariseert de genomen initiatieven na 24 november. Deze informatie fungeert als achtergrond bij de diskussie. De eerste resultaten worden samengebracht op 16 september, waarna deze gegevens worden doorgesluisd naar de programmatiekommissie. Deze zorgt dan voor de konkrete uitwerking. Waarop wacht u nog ?


AAN ALLE KULTUURMINNAARS, KULTUURHATERS, BEROEPSKUNSTENAARS, AMATEURFOTOGRAFEN, AANKOMENDE REGISSEURS E.A.

Michel MORANTIN

Van de 150 mensen die zich hebben opgegeven om deel uit te maken van de werkgroep kultuur, zijn er blijkbaar zeer veel ofwel voorgoed verhuisd naar het buitenland, op wereldreis of gewoon verdwenen. Om ernstig te blijven: de werkgroep kultuur funktioneert slecht. Op de eerste vergadering in Gent waren er ongeveer 40 mensen aanwezig. De volgende vergaderingen haalden een gemiddelde van 6,3 aanwezigen. Toch werd er op deze samenkomsten vol goede moed een eerste inventaris gemaakt van de onderwerpen die grondiger in de werkgroep behandeld zouden moeten worden, alsook een eerste lijst opgesteld van tema´s en vragen voor de hoorzitting van 22 november. Door de steeds wisselende aanwezigheid (slechts 4 mensen waren op elk van de drie vergaderingen) is het zeer moeilijk om een serieuze diskussie op gang te brengen. Daarom nogmaals deze oproep om elke eerste maandag van de maand bijeen te komen. Konkreet betekent dit 5 oktober en 2 november om 19 uur in Eleker-Ik, Breughelstraat 31-33, 2000 Antwerpen. Na de vergadering is het de bedoeling om in het kafee nog verder van gedachten te wisselen en desgevallend grootse projekten uit de mouw te schudden.

Top

Bloknootjes

Frank Hermans

Het gerucht doet de ronde dat Charta staat voor de wereld verbeteren vanuit obskure vergaderzaaltjes of rokerige cafés. Niets is minder waar (tenzij de bewering dat Filip Dewinter een demokraat in hart en nieren zon zijn). Hier volgt een razend relaas van een lange hete zomer.

Het begon met Wivina Demeester, die stelde dat praten over iets nog nooit iemand kwaad had gedaan, dus waarom niet eens gesproken over stemrecht voor migranten ? Het antwoord liet aan duidelijkheid niets te wensen over : prompt werd ze gelyncht door partijgenoten, koalitiepartners en oppositie (behalve Agalev). Nog nooit was de samenhorigheid tussen de gevestigde partijen zo groot. Als reaktie op zoveel misprijzen voor demokratische beschaafdheid besloot Charta een "debat over een gesloten debat" te organiseren met enkele vrouwelijke politici. Dat was gepland voor juni, werd uitgesteld tot september, en tenslotte afgelast omdat mevrouw Demeester uiteindelijk haar medewerking niet toezegde. Alsnog probeert Charta iets op het getouw te zetten. Just wait and see.

Volgde een "70-stunten-programma" van het Blok, met in de hoofdrol oude C-130 vliegtuigen, liters "zuiver" bloed en massa´s apartheidsmaatregelen. Charta hield daar in juni een perskonferentie over waar Eric Grijp op indrukwekkende wijze een vergelijking maakte tussen de Blok-voorstellen en de wetten die Hitler tegen de Joden uitvaardigde. De gelijkenis is schrijnend, .Jammer genoeg was er weinig belangstelling van de pers, wat voor een perskonferentie nogal nefast is . De vergelijkingen verschenen in De Morgen en Markant. Het Blok aanklagen wegens overtreding op de wet tegen het racisme werd overwogen, maar is voor Charta wettelijk onmogelijk. Bovendien weet iedereen hoe die wet in de praktijk werkt : niet. Een van de weinige aangeklaagden die veroordeeld werd, is een Marokkaan, omdat hij Simonet een racist noemde. Maar goed, een groep verontruste juristen buigt zich verder over het probleem en wellicht volgen nog andere akties.

Dan was er l l juli en de kaakslag die de vrije meningsuiting kreeg van een stelletje heethoofden die niets met verdraagzaamheid te maken willen hebben. Terwijl ze hun frustraties botvierden op argeloze toeschouwers, werden ze vanachter glas welwillend gadegeslagen door hun leiders. Een en ander lokte enige individuele -zij het eenmalige-verontwaardiging uit bij enkele politici. Naar hen, en vooral naar Willem Vermandere, stuurde Charta een felicitatiebrief. Op de Gentse Feesten mocht onze Vlaamse bard dan de tweede uitgave van de bloemtuil (Charta-prijs vanwege de werkgroep Alert) in ontvangst nemen.

Verder was er onze -al dan niet opvallende- aanwezigheid op de meeste zomerfestivals. Indien u nu nog steeds geen Charta T-shirt of badge draagt, is dat uitsluitend uw eigen schuld. Maar geen nood, elders in deze Nieuwsbrief geven wij u nog de kans dat goed te maken. Wij hebben ook nog stickers in petto, die wij echter slechts op een bepaald tijdstip zullen verspreiden. Wij houden u op de hoogte. Dit verhaal wordt hoe dan ook vervolgd.

Top

70 voorstellen VLAAMS BLOK

Eric Grijp

Deze punten komen niet alleen uit ´Cinquante mesures sur l´immigration´ van Le Pen, maar bovendien zijn ze ge´nspireerd door het Nationaal-Socialistisch programma, van Hitler, Voor het Vlaams Blok zijn de Rechten ven de Mens ondergeschikt aan het Eigen Volk Eerst-principe (mede omdat de mensenrechtenverklaring van de V.N. opgesteld is door mensen uit Senegal, de Ivoorkust e.a.). Vandaar dat het Vlaams Blok zijn terugkeerplan mogelijk acht, alhoewel het illegaal is omdat het Europees Verdrag collectieve uitzetting van vreemdelingen verbiedt.

Belangrijkste voorstellen van nazi-oorsprong :

1. Ius saraguinis of bloedrecht.
Te vergelijken met de Nürnberger Gesetze (15/9/35) waardoor alleen kinderen van Arische ouders de Duitse nationaliteit konden krijgen.

2. Het Vlaams Blok is tegen stemrecht voor vreemdelingen, ook E.G.-burgers.
Vergelijking met 14/11/35 : Hitler trekt stemrecht voor ´onduitse´ Joden in.

3. Het Vlaams Blok wil de dossiers van alle genaturaliseerde vreemdelingen sinds 1974 herzien.
Vergelijking : op 14/7/33 herziet Hitler alle gevallen van genaturaliseerde Joden.

4. Vlaams Blok : Een vreemdeling die huwt met iemand die reeds over de Belgische nationaliteit beschikt, verwerft niet automatisch de Belgische nationaliteit.
Hitler : Gesetz sum Schutze des deutschen Blutes and der deutschen Ehre; Joden mogen niet met Duitsers trouwen.

5. Vlaams Blok : Apart onderwijsnet
Hitler : 1933 : numerus elausus voor Joden in hoger onderwijs 1935 : rassenscheiding in basisonderwijs 1937 : apartheid in beroeps onderwijs die daarna is uitgebreid tot .alle onderwijsneveaus 1941 : Joodse scholen gekoncentreerd in grote scholen 1942 : Joodse scholen gesloten.

6. Vlaams Blok :Erkenning van de islamitische eredienst moet worden ingetrokken en moskeeën systematisch worden afgebouwd
Hitler :vanaf 21/4/33 worden rituele slachtingen verboden.later de Joodse feestdagen en daarna de hele Joodse godsdienst.

7. Vlaams Blok : Wil werkgevers die migranten in dienst nemen extra belasten en vreemdelngen die werkloos worden verplichten werk te zoeken in dezelfde sector, wat neerkomt op werkloosheidsver plichting.
Hitler stootte de Joden uit het arbeidscircuit : apotekers, dokters, dierenartsen, ambtenaren, middenstanders en tenslotte arbeiders.

8. Vlaams Blok : Migranten moeten uit hun sociale woningen worden gezet.
Hitler : 28/11/38 : Joodse huizen worden in beslag genomen.

9. Vlaams Blok : Migranten die nog geen 10 jaar in België wonen, mogen geen huis kopen, m.a.w. hebben geen eigendomsrecht.
Hitler : Zelfde maatregel op 6/7/38

10. Vlaams Blok wil sociale rechten van vreemdelingen beperken : verlaging kinderbijslag en werkloosheidsvergoeding.
Hitler : 8/9/37 : Joodse artsen worden niet meer vergoed door ziekenfonds april 1940 : Joodse patiënten krijgen geen terugbetaling meer.

Kommentaar overbodig.

Top

Sarajevo als eindstreep

Stephen Bouquin

Alhoewel de Joegoslavische federatie (net als Tjechoslowakije) bij haar ontstaan geen kunstmatig bouwsel was, maar integendeel ontstond uit de vrije keuze vun de samenstellende bevolkingsgroepen, wordt ze vandaag verscheurd door etnische oorlogen waarbij Serviërs, Bosniërs of Kraaten soms aan beide kanten van de frontlijnen terug te vinden zijn. Dat de vorming van etnisch zuivere - of om het met een eufemisme te zeggen ´homogene´ - Natie Staten meer stabiliteit en demokratie zou betekenen valt sterk te betwijfelen. Wat dient er immers gedaan te worden met de 12% Serviërs in Kroatië, de Hongaren in Vojvodina, de Kroaten in Bosnië, ...?

En waar zullen we eindigen niet etnisch ´homogene´ Natie-Staten aangezien "er niet meer dan een twaalftal etnische en lingu´stisch homogene Staten bestaan onder de 170 wereldstaten ,waarvan hoogstwaarschijnlijk geen enkele de totaliteit van de ´natie´ omvat waarop ze zich beroept" .

Na Hoyerswerda en tientallen andere steden in Duitsland kende Rostock verscheidene dagen racistisch geweld tegen asielzoekenden. De Molotov-gooiers (van de jaren ´90?) konden daarbij rekenen op aktieve sympatie van de bevolking. Of de frustratie nu gevoed wordt door de desillusie van de eenmaking (bij de "Ossies"), of door het prijskaartje van deze eenmaking (bij de "Wessies"), ze richt zich in elk geval op asielzoekers of gastarbeiders.

Elders stemmen Noord-Italianen op de regionalistische Liga´s tegen de Zuid-Italianen. In Groot-Britannië is het geweld tegen "blacks" konstant toegenomen sinds het begin van de jaren ´80. In Frankrijk graaft een haat-predikend, racistisch front National verder zijn bedding uit in een door werkloosheid, sociale ontworteling en corruptie bemest politiek landschap. Tegelijkertijd verklaren onze home-made Vlaams Blokkers nuchter dat de universele rechten van de mens ondergeschikt dienen te zijn aan de ´belangen van net eigen volk´.

De Derde Wereld is samen met de honger, de armoede en de aldaar plaatsgrijpende oorlogen op de achtergrond gedrukt in ons TV-wereldbeeld. De conflicten laaien nu op in Oost- en centraal-Europa. West Europa zakt verder in het moeras van de krisis: 35 miljoen armen in de EEG in 1975, 44 miljoen in 1985, 53 miljoen in 1992 om maar een cijfer te noemen.

Vandaag de onverdraagzaamheid tegen etnische minderheden, het ego´sme ten opzichte van armere bevokingsgroepen, de stigmatisering van ´anderen´ (bijvoorbeeld met aids-tests of politiecontroles...), morgen de strijd van allen tegen allen... ?

Het collectief ego´sme uit zich in eng nationalisme, racisme of religieus integrisme en heeft ongetwijfeld de wind in de zeilen. Het kan welig lieren op de verrottingsverschijnselen van onze samenleving. Uiterst-rechts beantwoordt de angsten, de aspiraties naar een menswaardiger bestaan met de valse solidariteit van het " Eigen volk eerst". Nationalisme en religieus integrisme verschaffen nieuwe bakens voor een collectieve identiteit in krisis.

De tegenkracht staat voor demokratie, gelijkheid en solidariteit. Ze worstelt nog met de erfenis van het stalinisme of met de hervormingspolitiek zonder hervormingen, met verloren illusies of gevoelens van onmacht. En toch leeft ze. We vinden ze terug bij de honderdduizenden die op straat kwamen voor gelijke rechten en tegen onverdraagzaamheid in Parijs, Milaan, Amsterdam en Brussel. Of in de sociale weerstand van de Duitse vakbeweging tegen de besparingen en voor de 35uren-week. En nog steeds is het ondemokratisch en anti-sociaal Verdrag van Maastricht geen voldongen feit.

De wedren was geruisloos begonnen. Zullen we onze achterstand inhalen ?

Top

Bange blankeman

Tekst en muziek : Willem VERMANDERE

Ik zag Turken aan de Schelde
Marokkanen in de stad van Gent
en ´k hoord´ op de markt van Brussel
Algerijnen met een vreemd accent
in Keulen zag ik Chinezen
magere mannen uit Pakistan
in Londen Sikhs uit India
met nen dikken tulband an

Ik zag naakt´ Amazone-Indianen
ik zag Crees uit Noord-Canada
en uit Lubumbashi kwam Deda
een prinses uit zwart Afrika
ik zag Bantoes in ons cafeetje
ik zag Tutsi´s op den tram
ik zag Zoeloes dansen en springen
en roff´len op den tamtam

Ik zag Egyptische matrozen
in den haven van Rotterdam
ik zag Portugese Joden
in de winkels van Amsterdam
ik zag Inka´s in Oostende
Chilenen op het Brugse Zand
daar speeld´ een zigeunerorkestje
van een volk zonder vaderland

Al de kinders van moeder eerde
op charango en met gamelan
ze zingen en roepen aan ons deure
doet open bange blankeman
doet open bange blankeman
doet open bange blankeman

Top