Nieuwsbrief 5 (jg2)


September 1993

Charta´s Midnazomer(Nacht)Weekend (1)
Charta´s Midnazomer(Nacht)Weekend (2)
Charta´s Midnazomer(Nacht)Weekend (3)

Download

Charta´s Midnazomer(Nacht)Weekend (1)

 


Zaterdag 25 september

9.30-10 uur
onthaal

10-12.30 uur
het Vlaams Blok en de verrechtsing
Inleiders: Hugo Gijsels en Marc Swyngedouw (gevraagd)

14.30-17.30 uur
CHARTA, de politiek en de politici
Inleider: Eric Corijn.

vanaf 20 uur
Fuifje in Malle


Zondag 26 september

9.30-12.30 uur
CHARTA en de media en vice versa
Inleider: Danny Van De Wauwer

14.30-17 uur
Op naar nieuwe avonturen?
De toekomst van CHARTA
Inleider: Paul Verbraeken

Top

Charta´s Midnazomer(Nacht)Weekend (2)

Paul Verbraeken


Het bos en de bomen

Op zaterdag 25 en zondag 26 september organiseert CHARTA 91 in het Provinciaal Vormingscentrum van het bosrijke Malle een bijeenkomst om door te bomen op het wel en wee van Vlaanderens eerste netwerk van individuele burgers. Wij hebben gedurende bijna twee jaar getracht om een bijdrage te leveren tot het stellen van de maatschappelijke en politieke vragen die volgens ons door de beleidsmensen dienen te worden beantwoord indien men een klimaat wil scheppen dat de verglijding naar autoritaire "oplossingen" voor de reële problemen kan stoppen. Maar wie zijn "wij" en "ons"?

Duizenden hebben de basistekst ondertekend en zich geëngageerd om "als individueel burger mee te werken aan de uitbouw van een netwerk ter bevordering van de politieke, sociale en culturele democratisering en verrijking in een geest van pluralisme en openheid." Wat heeft dit engagement in de praktijk opgeleverd? Is CHARTA 91 op twee jaar uitgegroeid tot een relevant openbaar forum waar politiek georganiseerde en ongeorganiseerde mensen vragen konden stellen en een begin van antwoord konden formuleren?

Mijn antwoord daarop is neen. Neen, ondanks de Hoorzitting van 22 november 1992, die méér dan 1.000 mensen confronteerde met méér dan 30 beleidsmakers. Neen, ondanks de inspanningen om de themagroepen binnen CHARTA te activeren. Op gevaar af diegenen voor het hoofd te stoten die steigeren bij het lezen van medische metaforen, heb ik de stellige indruk dat CHARTA bij een aantal mensen uit de politieke en mediawereld acute afstotingsverschijnselen heeft veroorzaakt.

In dit verband past een wat langer citaat van de Franse super-socioloog Pierre Bourdieu: "Niets wordt in absoluter zin geëist door het politieke spel dan deze fundamentele instemming met spel zelf, illusio, involvement, commitment: de investering in het spel die het produkt is van het spel zelf en tegelijkertijd de voorwaarde voor zijn functioneren.. .Deze solidariteit van alle ingewijden, verbonden door dezelfde fundamentele instemming met het spel en de inzet ervan, door hetzelfde respect voor het spel en zijn ongeschreven wetten, door dezelfde essentiële investering in het spel waarover ze het monopolie hebben en dat ze moeten voortzetten om de rentabiliteit van hun investering veilig te stellen, blijkt nooit zo duidelijk als wanneer het spel als zodanig wordt bedreigd... Het is bekend met welke verontwaardiging politici en politieke journalisten, normaliter zo gretig met het rondbazuinen van cynische geruchten en anekdotes over politici, uithalen naar diegenen die voor één enkel ogenblik als spelbrekers lijken op te treden, doordat zij de a-politieke houding van het volk en de kleinburgerij, die tegelijk voorwaarde en produkt is van het monopolie der politici, tot een politiek fenomeen verklaren."

Ik zou Bourdieu nog iets verder willen volgen, door het hanteren van één zijner methodologische stokpaardjes: de "retour réflexif", de aanmaning om elke uitspraak over de maatschappelijke werkelijkheid op zichzelf te betrekken. Wordt de bovenstaande beoordeling niet ingegeven door rancune wegens uitsluiting uit het spel? En wie bepaalt de rol die CHARTA speelt of zou moeten spelen? Wie schrijft het scenario? Wie zijn "wij"?

In het Franse weekblad Le Nouvel Observateur van begin augustus schrijft adjunct-redactiedirecteur Jacques Julliard: "De democratie blijkt onbekwaam om een collectieve toekomst uit te tekenen die iets anders is dan de resultante van microscopische individuele keuzes. De democratie zoals wij ze beoefenen, is gelijk aan de marktwetten toegepast op de politiek. Ze is gedoemd tot het verkiezen van de som der individuele belangen boven het algemeen belang... Iedereen weet het maar al te goed: de democratieën overleven slechts dank zij staatsmannen die de regels overtreden, de opiniepeilingen negeren en uiteindelijk een coherente wil kunnen opleggen dank zij hun persoonlijk charisma. Want, aan zichzelf overgeleverd, produceert de democratie slechts een middelmatig politiek personeel, uitsluitend geprogrammeerd voor zijn eigen overleving. Het is de rol van krisissen in de democratie om uitzonderlijke personages te leveren die nadien kunnen dienen als reservepersoneel in noodgevallen. De Gaulle en Churchill waren van dit kaliber."

Twee weken later zegt baron Jan Huyghebaert, voorzitter van de bestuursraad van Almanij (de holding "van bij ons") in een interview met de Financieel-Ekonomische Tijd: "Uit studies blijkt dat grote overheidstekorten het gevolg zijn van koalitieregeringen. Landen met een sterk regime zijn er in geslaagd, hun tekorten te beperken. In periodes van welvaart, zoals na de oorlog, zijn koalitieregeringen niet slecht omdat dan de welvaart over alle bevolkingsgroepen wordt verdeeld. In periodes van oorlog moetje echter een Winsten Churchill aanwerven. We leven nu, althans in sommige domeinen, in een soort van pre-oorlogsklimaat. Er is dus nood aan een ander kiessysteem."

Een zichzelf progressief noemende Franse politieke joemalist en een Vlaamse christendemocratische financier met grote politieke invloed pleiten openlijk voor de verdere afbouw van de reeds uitgeholde demokratie om "het essentiële" te redden.

In het weekblad Trends van 8 juli verklaart Leo Delcroix, CVP-minister van landsverdediging en aandachtige lezer van ´t Pallieterke (omdat het "een aantal traditionele maatschappelijke gevoelens verwoordt die bij het Vlaams volk leven"): "Ik hang het Vlaams Blok niet aan. Ik heb geen sympathie voor Dewinter en het 70-puntenprogramma maar ik ben er geen voorstander van om het Blok te marginalizeren. Die partij verkondigt een aantal waarden, zoals deze van het gezin, die de CVP niet meer in dezelfde mate durft verdedigen. Daarom spreekt zij veel van onze kiezers aan. Deze kiezers zijn te rekupereren als wij wat minder schrik zouden hebben om ons te profileren. Ik vind dat men, net als in de zakenwereld, ook in de politiek risico´s moet durven nemen... Ook politici zijn kinderen van hun tijd. Er is echter nood aan leiderschap. D e priester in de Kerk is een voorganger. Ook in de politiek vraagt men voorgangers, geen volgers. Politici met een visie, een projekt, bereiken méér."

Dan sterft de koning. Het land wordt overspoeld door een golf van unanimisme. De droevige koning wordt na zijn overlijden een charismatische vaderfiguur. Samson en Charlie Hebdo worden aan de schandpaal genageld wegens overtreding van de regels. Jean-Pierre Van Rossem, de spelbreker van dienst, wordt verguisd en verketterd. "Een kreet in het ijle" schrijven de minst strenge beoordelaars. Een merkwaardige uitspraak want zij roept de vraag op naar de natuur van dat "ijle". "Alles Standische und Stehende verdampft". Everything vanishes into thin air. Alles verdwijnt in het ijle.

Wat is het spel, hoe luiden de regels?

Kan CHARTA 91 de democratie redden?

Moet men CHARTA 91 begrijpen om ervan te houden?

Wie is "men"?

Waar eindigen de bomen en waar begint het bos?

In Malle dus op en wel op 25 en 26 september, liefst in jouw aanwezigheid.

Top

Charta´s Midnazomer(Nacht)Weekend (3)

 


Het programma van

We willen gedurende twee dagen van gedachten wisselen over het bilan, het belang en de toekomstperspectieven van CHARTA.
Wat hebben we bereikt en waar zijn we in de fout gegaan?
Moet CHARTA een standpunt innnemen over een aantal belangrijke maatschappelijke problemen (stemrecht voor migranten, werkgelegenheid, onderwijs...) en hoe komt zo´n standpunt dan tot stand?
Welke houding neemt CHARTA aan tijdens het verkiezingsjaar 1994?
Welke rol spelen de media in het politiek-maatschappelijke bestel?

We hebben een aantal politici, vakbondsmensen en mensen uit de media uitgenodigd om de discussie te stimuleren: Paula D´Hondt, Norbert De Batselier, Jef Sleeckx, Marc Van Peel, Dirk Van Der Maelen, Paul Pataer. Nelly Maes, Mieke Vogels, Jos Geysels, Robert Voorhamme, LUC Delanghe, Paul Goossens Guy Mortier, Geert Van Istendael, Marc Reynebeau, Walter Zinzen, en anderen.

WANNEER: de deelnemers worden verwacht op zaterdag 25 september tussen 9 en 9.30 uur. Het weekend eindigt de volgende dag om 17 uur stipt.

WAAR: het weekend vindt plaats in het PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM MALLE, Smekensstraat 61 te 2390 Malle. Het telefoonnummer van het centrum is 03/311.52.72.

KOSTEN: 1.500 frank. In de prijs zijn één overnachting, twee middagmalen, twee vieruurtjes, één avondmaal en één ontbijt begrepen. Je brengt best lakens mee, hoewel die ook ter plaatse kunnen gehuurd worden.

INSCHRIJVEN: door het terugsturen onder omslag van onderstaande strook, maar vooral door het toevoegen van gekruiste check of het storten van een voorschot van 500 frank op het volgende rekeningnummer van CHARTA 91, Transvaalstraat 8, 2600 Berchem 001-2298686-56, met vermelding MALLE.
De eerste 50 storters of overschrijvers kunnen ter plekke slapen.

Top